Arslan & partners

Algemene voorwaarden

1.

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Arslan & partners advocaten B.V. (hierna Arslan & partners) een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als doel het uitoefenen of doen uitoefen van de advocatuur. Arslan & partners is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05074625.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Arslan & partners, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht en ook op alle uit die opdracht voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen. Niet alleen Arslan & partners, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan Arslan & partners verbonden zijn, als derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

3.

Een opdracht komt pas tot stand, nadat Arslan & partners de opdracht schriftelijk en/of per e-mail heeft aanvaard of anderszins blijkt van overeenstemming tussen Arslan & partners en de opdrachtgever over acceptatie door Arslan & partners van een opdracht. Bij de aanvaarding kan Arslan & partners slechts worden vertegenwoordigd door aan Arslan & partners verbonden advocaten of door andere bij Arslan & partners werkzame personen krachtens schriftelijke volmacht.

4.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Arslan & partners te zijn gegeven, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en art. 7:409 BW wordt uitgesloten. Werknemers, vennoten en anderen werkzaam bij of ten behoeve van Arslan & partners kunnen niet door de opdrachtgever worden aangesproken.

5.

Indien bij of in verband met de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Arslan & partners leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop door Arslan & partners afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Arslan & partners in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Iedere vordering tot vergoeding van schade verjaart na verloop van één jaar en vervalt na verloop van twee jaar na de aanvang van de dag waarop de opdrachtgever met de schade en met Arslan & partners als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

6.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid van Arslan & partners beperkt tot een bedrag van tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de betreffende opdracht met een maximum van € 50.000. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzet of grove schuld van Arslan & partners.

7.

Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Arslan & partners aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Arslan & partners afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak maakt, vermeerderd met het eigen risico dat Arslan & partners onder die verzekering draagt.

8.

Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, vennoten van Arslan & partners, de bestuurders van Arslan & partners is uitgesloten. De uitsluiting in de vorige zin geldt ook voor in het verleden aan Arslan & partners verbonden werknemers, vennoten en bestuurders van Arslan & partners. Ten behoeve van al deze personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd en zij kunnen te allen tijde een beroep doen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

9.

Arslan & partners is bevoegd om in verband met de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Arslan & partners is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

10.

Indien Arslan & partners in verband met de uitvoering van de opdracht wordt aangesproken door een derde, zal de opdrachtgever de in verband daarmee door Arslan & partners te maken kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen, te betalen boetes en schadevergoeding aan Arslan & partners vergoeden, behoudens voor zover Arslan & partners aanspraak heeft op vergoeding van deze kosten onder een afgesloten verzekering.

11.

Arslan & partners voert de opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden in verband met de verleende opdracht geen rechten ontlenen.

12.

Arslan & partners declareert haar werkzaamheden op basis van bestede tijd maal het gebruikelijke of overeengekomen uurtarief (het honorarium), behoudens die gevallen waarin uitdrukkelijk per e-mail of schriftelijk een andere afspraak is gemaakt. Het honorarium wordt verhoogd met 6% kantoorkosten en omzetbelasting. Kantoorkosten zijn een vaste opslag op het uurtarief ter dekking van de algemene kantoorkosten. Arslan & partners is gerechtigd het honorarium elk jaar per 1 januari aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

13.

De kosten (verschotten) die Arslan & partners ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals deurwaarderskosten, griffierechten etc.) zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dat geldt ook voor reiskosten.

14.

Indien in het kader van één opdracht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers werkzaamheden worden verricht, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van declaraties.

15.

Arslan & partners is gerechtigd een voorschotbetaling te bedingen, bij aanvang van de overeenkomst en daarnaast gedurende de uitvoering van de overeenkomst, indien de aard en ontwikkeling van de zaak daartoe aanleiding geven. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de einddeclaratie. Het verschuldigde voorschot is geen indicatie van de totale kosten van de behandeling van het dossier.

16.

Tenzij anders overeengekomen, dienen declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In dat geval is over het niet betaalde gedeelte van de declaratie inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldatum. Als Arslan & partners invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de invordering verband houden voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 7% van de opstaande declaraties inclusief btw. Arslan & partners is bevoegd om in geval van verzuim de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen.

17.

Arslan & partners maakt gebruik van een klachtenregeling die op elke overeenkomst van toepassing is. Op de website van Arslan & partners (www.arslanenpartners.nl/klachtenregeling/) staat die klachtenregeling vermeld waarbij is aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend en wordt behandeld.

18.

Arslan & partners is op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht om de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever hierover te informeren.

19.

Arslan & partners is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring die is te vinden op www.arslanenpartners.nl/privacybeleid-en-cookiewet.

20.

Op de rechtsverhouding tussen Arslan & partners en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle.

21.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en/of strekking bindend.

Zwolle/Meppel, 1 oktober 2018

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist helpt je graag verder.