Event
04.08.2021
Geschreven door:
Jelle Damstra

Wetsvoorstel transparantie bij turboliquidaties

Wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen, doet u dat natuurlijk het liefst zo snel en zo pijnloos mogelijk. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Wanneer geen bezittingen meer aanwezig zijn, is de turboliquidatie een veel gebruikte mogelijkheid. Daarmee kan een bedrijf dat geen bezittingen heeft snel en eenvoudig beëindigd worden. De verwachting van de overheid is dat veel bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis hun bedrijf willen beëindigen via de turboliquidatie. Dat maakt de kans op misbruik van de turboliquidatie groter. De overheid wil tijdelijke maatregelen nemen om de belangen van schuldeisers te beschermen. Vandaar dat de regering met het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is gekomen.

Datum
6 april 2021
Tijd
15:00 - 17:30
Locatie
Digitaal
Direct aanmelden
Wat is turboliquidatie?

Na het besluit van een bedrijf om te willen gaan stoppen, zullen normaal de schulden in een vaste, door de wet bepaalde, volgorde betaald moeten worden met de opbrengsten van de bezittingen. Dit wordt ook wel de vereffening genoemd. Bij turboliquidatie vindt deze vereffening niet plaats, omdat er geen bezittingen meer zijn. Het bedrijf kan dan meteen na het besluit te gaan stoppen, worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat het bedrijf eventueel nog schulden heeft, staat aan turboliquidatie niet in de weg.

Voor wie is de turboliquidatie?

Turboliquidatie kan alleen gebruikt worden door rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting of vereniging.

Wat zijn de voor- en nadelen van turboliquidatie?

Een voordeel van de turboliquidatie is dat, zoals de naam doet vermoeden, een onderneming snel en eenvoudig kan worden beëindigd. Het enkele besluit van het bevoegde orgaan (vaak de aandeelhoudersvergadering of bij stichtingen het bestuur) is naast de uitschrijving bij de KvK voldoende. Alvorens dat besluit genomen wordt, kan de onderneming alle bezittingen te gelde maken en de opbrengsten onder de schuldeisers te verdelen. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden voor turboliquidatie. Naast de snelheid zijn voordelen van turboliquidatie dat de kosten laag blijven en verzet van schuldeisers slechts beperkt mogelijk is. Een nadeel van turboliquidatie is dat de bestuurders aansprakelijk zijn als zou blijken dat op het moment van turboliquidatie nog wel baten te verwachten waren.

Voor schuldeisers is turboliquidatie minder aantrekkelijk. Anders dan bij faillissement, krijgt de schuldeiser namelijk maar beperkt inzicht in de financiële toestand van de rechtspersoon. Het antwoord op de vraag of rechtmatig gebruik gemaakt wordt van turboliquidatie en of sprake is van wanbestuur van de bestuurders, blijft daarmee onduidelijk. Er is namelijk geen curator die toezicht houdt, zoals dat bij een faillissement wel zo is. Daarnaast is in zijn algemeenheid een nadeel van turboliquidatie dat, vanwege de afwezigheid van externe controle, eventuele fraude buiten het zicht kan blijven.

De schuldeiser kan wel naar de rechter stappen om bijvoorbeeld de turboliquidatie aan te tasten, maar zal daarvoor moeten beschikken over informatie waaruit kan worden afgeleid dat er nog bezittingen zijn. Daarnaast kan de schuldeiser faillissement aanvragen als de schuldeisers kan aantonen dat er nog wel baten in de rechtspersoon zitten of de bestuurders aansprakelijk stellen vanwege wanbestuur. Voor al deze procedures heeft de schuldeiser echter wel informatie nodig die hij nu bij een turboliquidatie niet heeft. Dat wil de regering met het wetsvoorstel veranderen.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

De regering heeft al langer het voornemen om meer transparantie te krijgen in de procedure van turboliquidatie. Nu als gevolg van de coronapandemie naar verwachting meer gebruik zal worden gemaakt van de turboliquidatie, heeft de regering het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in internetconsultatie gebracht.

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat het bestuur van het bedrijf dat beëindigd wordt een laatste staat van baten en lasten (bezittingen en schulden) moet deponeren bij de Kamer van Koophandel (en nog eventueel missende jaarrekeningen van eerdere jaren). Daarnaast moet, als er nog schulden zijn, een schriftelijke toelichting op de oorzaak van het ontbreken van bezittingen worden gegeven. Ten slotte moet een zogeheten slotuitdelingslijst worden gepubliceerd. Daarin staat welke schulden zijn voldaan met de resterende bezittingen. Deze informatie wordt ook wel de verantwoordings- en bekendmakingsplicht genoemd. Met deze informatie hebben schuldeisers meer kennis over de financiële situatie van het bedrijf. Zo kunnen de schuldeisers beoordelen of ze moeten protesteren tegen de turboliquidatie, door naar de rechter te stappen.

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in maatregelen (zoals het opleggen van een bestuursverbod) ter bestrijding van frauduleuze turboliquidatie of het niet voldoen aan het verstrekken van de informatie.

Conclusie

Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wil de wetgever de rechtsbescherming van schuldeiser verbeteren. Dit gebeurt door een verantwoordings- en bekendmakingsplicht op te leggen aan de rechtspersoon welke via een turboliquidatie ten einde komt. Wij vinden dit wetsvoorstel een goede ontwikkeling. We zullen u op dit blog op de hoogte houden van de ontwikkelingen over onder andere dit wetsvoorstel.

Mochten deze ontwikkelingen vragen bij u oproepen, zijn wij altijd bereid u meer informatie te verstrekken. Ook in het geval u vragen heeft over faillissementsrecht in het algemeen kunt u bij ons terecht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze specialisten:
mr. N.J. Damstra / mr. A. Arslan.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
21.03.2023
Een wettelijke grondslag voor het WHOA-beleid van het UWV ontbreekt

Het UWV stopt de subsidierelatie met een onderneming als deze een NOW-schuld meeneemt in een WHOA-akkoord. Volgens het UWV is het daarna niet meer mogelijk om alsnog een vaststellingsaanvraag in te dienen over de betreffende NOW-tranche. Dat beleid kan niet geoorloofd worden volgens de rechtbank van Amsterdam.

Nieuws
13.03.2023
Robin-Jan de Nerée tot Babberich blikt terug op samenwerking met Ali Arslan

“Een advocaat is er niet alleen om problemen op te lossen, maar juist ook om nieuwe kansen te ontwikkelen”

Blog
17.03.2023
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt verweten dat hij als aandeelhouder onrechtmatig heeft gehandeld door de aandelen aan een katvanger te verkopen.

In Nederland geldt het uitgangspunt dat een vennootschap zelf verantwoordelijk als aansprakelijk is voor haar verplichtingen en schulden. Voor de aansprakelijkheid van de bestuurders geldt er een hoge drempel. De gedachte daarvan is dat bestuurders de ruimte moeten hebben om in het belang van de onderneming beslissingen kan nemen waaraan risico’s zijn verbonden, zonder te hoeven vrezen voor aansprakelijkheid. Ondernemen is immers risico nemen en bestuurders moeten vrij kunnen handelen en niet terughoudend optreden omdat zij bang zijn dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Die hoge aansprakelijkheidsdrempel voor bestuurders geldt niet als een DGA als aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Jelle Damstra helpt je graag verder.