Event
14.09.2021
Geschreven door:
Jarno Smit

Aansprakelijkheid vanwege ten onrechte gelegd beslag

Indien een schuldenaar een vordering niet voldoet, kan een schuldeiser beslag leggen. In dit artikel bespreek ik wat de gevolgen zijn indien een beslag ten onrechte is gelegd. Daarvoor ga ik eerst in op het verschil tussen een executoriaal en een conservatoir beslag.

Datum
6 april 2021
Tijd
15:00 - 17:30
Locatie
Digitaal
Direct aanmelden
Executoriaal beslag

Executoriaal beslag kan worden gelegd nadat er geen beroep meer openstaat tegen een uitspraak of nadat er een uitspraak is gewezen die door de rechter uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Met andere woorden: pas na afloop van een (vaak) tijdrovende en kostbare gerechtelijke procedure.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag houdt in dat vooruitlopend op een inhoudelijk oordeel van een rechterlijke instantie bewarend beslag wordt gelegd. Na een conservatoir beslag kan de schuldenaar de beslagen goederen niet meer geheel vrijelijk aan een derde overdragen. Als de schuldenaar dat doet, kan de derde aan wie de goederen zijn overgedragen die overdracht niet tegenwerpen aan de beslaglegger. Het beslag blijft namelijk op het beslagen goed rusten.

Conservatoir beslag is niets meer dan het veiligstellen van goederen. Het is niet zo dat de schuldeiser zich na de conservatoire beslaglegging direct kan verhalen op de goederen waarop conservatoir beslag is gelegd. Daarvoor moet eerst een gerechtelijke procedure gevoerd worden. Indien de vorderingen vervolgens definitief worden toegewezen, wordt het conservatoire beslag omgezet in een executoriaal beslag.

De reden dat schuldeisers er vaak voor kiezen om conservatoir beslag te leggen, is dat zij willen voorkomen dat de schuldenaar zijn vermogensbestanddelen wegmoffelt. Ook gebruiken schuldeisers het middel van conservatoir beslag vaak om te bepalen of het vanuit financieel oogpunt überhaupt zin heeft om een procedure te starten. Van een kale kip kun je immers niet plukken en hoe eerder dat wordt ontdekt, hoe beter.

In Nederland is het relatief eenvoudig om van de voorzieningenrechter toestemming te krijgen voor het leggen van conservatoir beslag. De voorzieningenrecht beoordeelt enkel of aan alle formele vereisten is voldaan (de rechtmatigheidstoets) en of de gestelde vordering summierlijk deugdelijk is. In beginsel wordt de schuldenaar niet gehoord. Indien de schuldenaar meent dat het conservatoire beslag moet worden opgeheven, zal de schuldenaar zelf een opheffingskortgeding moeten starten.

Dat conservatoir beslag eenvoudig kan worden gelegd, is voor een schuldeiser gunstig. Er wordt dan ook relatief snel naar het middel van conservatoir beslag gegrepen. Keerzijde van het feit dat toestemming voor conservatoir beslag relatief eenvoudig wordt verkregen, is dat op een later moment kan blijken dat het beslag onrechtmatig is gelegd. Bijvoorbeeld omdat in een gerechtelijke procedure blijkt dat de vordering waarvoor beslag is gelegd niet bestaat.

Ten onrechte gelegd beslag

Indien blijkt dat het beslag ten onrechte is gelegd, is er daarmee automatisch sprake van aansprakelijkheid voor de daardoor veroorzaakte schade. Ongeacht of er sprake was van conservatoir en/of executoriaal beslag. Er is dan namelijk sprake van een onrechtmatige daad. Degene die beslag heeft laten leggen kan zich niet succesvol verweren met de stelling dat hij daarvoor toestemming had van de (voorzieningen)rechter.

Over het algemeen worden er relatief weinig procedures gevoerd over beslagen waarvan nadien blijkt dat deze ten onrechte zijn gelegd. Dit komt omdat op de beslagene de stelplicht en bewijslast rust ten aanzien van de schade, de omvang daarvan en het causaal verband tussen de schade en het beslag. Over het algemeen is dit nog niet zo eenvoudig. Zeker niet nu de schade het verschil betreft tussen de situatie waarin geen beslag zou zijn gelegd en de situatie waarbij dit wel is gebeurd. Dat verschil is niet altijd makkelijk te bepalen, laat staan te bewijzen.

Conclusie

Beslag kan in Nederland relatief eenvoudig worden gelegd. Indien blijkt dat het beslag onrechtmatig is gelegd, is het voor degene ten laste van wie beslag is gelegd vaak niet eenvoudig om aan te tonen tot welke schade dat heeft geleid. Gelet op het voorgaande kan dan ook geconcludeerd worden dat beslagleggers in Nederland een betere uitganspositie hebben dan diegenen ten laste van wie beslag is gelegd.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
08.09.2022
Aandeelhoudersgeschil? Let op de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam

De Ondernemingskamer is een bijzondere kamer van het hof Amsterdam die bevoegd is tot het behandelen en beslissen van procedures bij geschillen in de Nederlandse vennootschappen. Het bijzondere van de Ondernemingskamer is dat het zich richt op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht. In de Ondernemingskamer zitten naast 3 rechters ook 2 deskundigen, vaak accountants of economen, uit de praktijk met specialistische kennis. De Ondernemingskamer is in een aantal soort zaken exclusief bevoegd in eerste aanleg, zoals de enquêteprocedure en de jaarrekeningprocedure. Daarnaast is de Ondernemingskamer ook in hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling exclusief bevoegd. De onderstaande casus die ik bespreek gaat over deze laatste bevoegdheid.

Nieuws
06.05.2022
DELOS Bouwgroep breidt uit door overname Aluvo en de Bouwgroep

Een team van advocaten van Arslan & partners advocaten heeft DELOS Bouwgroep geadviseerd en begeleid gedurende het gehele overnametraject. DELOS Bouwgroep bestaat uit Hegeman Bouw & Infra en Delos Ontwikkeling en heeft Aluvo en de Bouwgroep overgenomen.

Nieuws
05.05.2022
Belangrijke wijzigingen voor huidige en toekomstige arbeidsovereenkomsten

De Tweede Kamer heeft in april 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel moet op 1 augustus 2022 in werking treden. Deze wetswijzigingen kunnen ook voor u directe gevolgen hebben. De wet heeft namelijk na invoering onmiddellijke werking en kent geen overgangsrecht voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 augustus 2022 zijn aangegaan. De nieuwe regels gelden dus ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Jarno Smit helpt je graag verder.